Chat with us, powered by LiveChat

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De opdrachtnemer: Energiepartners B.V. met KvK-nummer 56161735 en hierna aangeduid als Energiepartners
b. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon handelend in de uitvoering van zijn beroep of bedrijf of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven enige dienst te leveren c.q. werkzaamheden te verrichten;
c. De voorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van Energiepartners B.V.


Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes, algemene aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op, reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de onderhavige voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Indien en voor zover de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert zijn deze slechts van toepassing voor zover zij niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij strijdigheid met de onderhavige voorwaarden of twijfel daarover, blijven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever buiten toepassing en prevaleren de onderhavige voorwaarden van de opdrachtnemer.

Artikel 3: Algemene aanbiedingen, offertes en aanvang van werkzaamheden
 1. Alle offertes en algemene aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
 2. Een overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod opdrachtnemer heeft bereikt.
 3. Opdrachtnemer vangt eerst de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst aan nadat de door opdrachtnemer aan de opdrachtgever verzonden c.q. voorgelegde schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever voor akkoord is getekend en door opdrachtnemer ontvangen is.
 4. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd.
 5. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem ter beschikking gestelde gegevens, berekeningen en stukken en vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden hieromtrent.
 6. Alle geoffreerde / overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.


Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
 1. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Indien en voor zover er sprake is van een bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, is deze termijn niet bindend en wordt deze termijn door de opdrachtnemer in redelijkheid nagestreefd. Overschrijding van deze termijn leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
 3. Indien de opdrachtnemer de overeenkomst niet kan uitvoeren doordat de opdrachtgever de daarvoor noodzakelijke medewerking niet verleent of anderszins de voortgang stagneert, is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtnemer heeft dan recht op vergoeding van door hem geleden schade.
 4. indien er sprake is van geleden schade dient deze geleden schade vastgesteld te zijn door een onafhankelijke schade expertisebureau. de geleden schade moet onderbouwd zijn met schadeformulieren, kostenramingen en bewijsstukken.
 5. Indien een intake/energiescan/opdracht niet kan doorgaan stelt opdrachtgever of eindklant hier EnergiePartners uiterlijk 24 uur van tevoren van op de hoogte. Indien dit niet gebeurt zal EnergiePartners no-show kosten doorberekenen aan de opdrachtgever van € 300,00.  
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden/producten aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 7. In het geval dat een partij wordt verhinderd om enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst na te komen als gevolg van een gebeurtenis die buiten de redelijke controle van de partij ligt, met inbegrip van maar niet beperkt tot oorlog, terrorisme, stakingen, overstromingen, brand, aardbevingen, burgerlijke onrust, overheidsmaatregelen, pandemie of enige andere gebeurtenis die als overmacht kan worden beschouwd ('overmacht'), zal de betreffende partij niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van dergelijke verplichtingen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt.
 8. De betreffende partij zal de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de overmacht en de redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmacht tot een minimum te beperken. Niettemin zal geen van beide partijen aansprakelijk zijn voor enige vertraging of niet-nakoming van verplichtingen onder dit contract als gevolg van overmacht, tenzij en totdat de overmacht is verholpen.

Artikel 5: Tarieven en tariefwijzigingen
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeengekomen tarieven te wijzigen indien na het tot stand komen van de overeenkomst, en voor de voltooiing van de uitvoering, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven. Indexering kan ten hoogste eenmaal per jaar plaatsvinden. Indexering vindt plaats aan de hand van de CBS-Dienstenprijsindex voor ingenieurs: energieprojecten, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, reeks 2015=100 (DPI)). Indexering vindt jaarlijks plaats op 1 september.
2. Indien opdrachtnemer van het in lid 1 van dit artikel vermelde recht gebruikmaakt, stelt hij de opdrachtgever daarvan in kennis. De opdrachtgever heeft alsdan gedurende twee weken het recht schriftelijk aan opdrachtnemer te verzoeken de overeenkomst te ontbinden, indien en voor zover de prijswijziging leidt tot een prijsverhoging ten opzichte van de overeengekomen prijs met meer dan de normaliter toegepaste jaarlijkse prijsindex CPI van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 6: Factuurbedrag en kosten
1. De vergoeding die in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. In de offerte wordt duidelijk aangegeven welke bedragen nodig zijn voor, onder meer, te leveren diensten en overige kostenposten. Afwijkingen (meerwerk) zijn alleen mogelijk indien blijkt dat er meer tijd nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden en na overleg met opdrachtgever.
2. Kosten die voortvloeien uit aanvulling en/of wijzigingen van de opdracht komen voor rekening van opdrachtgever. Meer- of minder werk kan aanleiding geven tot wijziging van de overeengekomen prijs.
3. Verblijfskosten in eigen of gehuurde locatie worden door opdrachtgever rechtstreeks betaald. Opdrachtgever zal die locaties zelf uitzoeken, met inachtneming van door opdrachtnemer gestelde voorwaarden, en maakt dan ook zelf afspraken met de betreffende locatie. Verblijfkosten van medewerkers van opdrachtnemer zijn voor rekening van opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer kan in zeldzame gevallen kosten doorberekenen voor meetdiensten. Enkele aanbieders van meetdiensten rekenen kosten voor het delen van meetdata met EnergiePartners. EnergiePartners zal, indien dit zich voordoet, met opdrachtgever in overleg treden.
5. Aan het einde van de overeengekomen licentie termijn zal de overeenkomst automatisch worden verlengd voor opeenvolgende perioden van één (1) jaar, tenzij de opdrachtgever uiterlijk veertien (14) dagen voor het verstrijken van de dan lopende termijn schriftelijk aan de opdrachtnemer te kennen geeft dat hij de Overeenkomst wenst te beëindigen.
6. Uiterlijk een maand voor het einde van elke licentietermijn zal de opdrachtgever een factuur ontvangen voor de licentiekosten voor het volgende jaar. De jaarlijkse licentiekosten worden geïndexeerd conform de op dat moment geldende indexatievoorwaarden (zie Artikel 5.1) tenzij anders overeengekomen.


Artikel 7: Betaling
1. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur. Opdrachtnemer heeft het recht per maand, kwartaal, dan wel na het voltooien van de overeenkomst, te factureren. De opdrachtnemer is gerechtigd een aanbetaling van 50% van de overeengekomen prijs bij aanname van de opdracht als ook vooruitbetaling in termijnen te verlangen.
2. Indien opdrachtnemer binnen de in dit artikel gestelde termijn of afzonderlijk overeengekomen termijn het verschuldigde niet ontvangen mocht hebben, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is van rechtswege vanaf die datum aan opdrachtnemer een rente verschuldigd van 1% per maand over de niet tijdig betaalde factuurbedragen, waarbij voor de berekening van de verschuldigde rente een gedeelte van een maand als volle maand wordt aangemerkt.
3. Indien opdrachtgever met een door hem aan opdrachtnemer verschuldigde betaling in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, en de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten, onverminderd opdrachtnemers verdere rechten. Vanaf de dag van opeisbaarheid is opdrachtgever over het bedrag van die vorderingen aan opdrachtnemer een rente verschuldigd conform het bepaalde in het vorige lid.
4. In tegenstelling tot de opdrachtnemer, is opdrachtgever niet gerechtigd tot het verrekenen van betalingen als bedoeld in dit artikel op enigerlei wijze, met vorderingen van opdrachtgever op opdrachtnemer.
5. In geval van een door meer opdrachtgevers aan opdrachtnemer verstrekte opdracht is iedere opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van de factuur.
6. Indien opdrachtgever het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren aan opdrachtnemer binnen 14 dagen na de factuurdatum mee te delen, op straffe van verval van het recht op reclame als onder artikel 9.
7. In geval van gerechtvaardigde reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van de factuur, het verbeteren of opnieuw verrichten van mogelijk afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk annuleren van de onderliggende overeenkomst, het laatste bij eenvoudige mededeling aan opdrachtgever, zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist en tegen pro rato restitutie van het door opdrachtgever ter zake reeds betaalde.
8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering op opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Ongeacht de bevoegdheid van opdrachtnemer vergoeding van alle daadwerkelijk gemaakte kosten voor buitengerechtelijke inning van opdrachtgever te vorderen, worden de kosten voor buitengerechtelijke inning geacht tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief verschenen rente te bedragen, met een minimum van € 125,--. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 56 tot en met 57a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle daadwerkelijk gemaakte kosten (daaronder tevens begrepen alle honoraria en verschotten van de advocaat van opdrachtnemer) verband houdende met de gerechtelijke inning van enige vordering te vergoeden.


Artikel 8: Verbod op verveelvoudiging en/of openbaarmaking
1. Alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot programma's, zelf vervaardigde teksten waaronder tevens de zogenaamde lay-out wordt bedoeld, beschrijvingen, modellen, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, enz., van opdrachtnemer of door opdrachtnemer gebruikte teksten, ontwerpen, modellen enz. worden en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van opdrachtnemer. Een en ander ongeacht het aandeel van opdrachtgever zelf of ingeschakelde derden in de totstandkoming ervan. De uitoefening van deze rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan opdrachtnemer voorbehouden
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Alleen na schriftelijke toestemming waarin duidelijk wordt aangegeven waarvoor deze geldt, kan opdrachtnemer opdrachtgever toestemming verlenen hiervan af te wijken. Dit komt voor in gevallen waarin opdrachtgever een programma, dienst, systeem of advies laat ontwikkelen dat alleen voor zijn bedrijf wordt aangewend.
4. Bij niet in acht nemen van gestelde in lid 1 of 2 geldt dat opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is ter hoogte van € 5000 per dag onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

Artikel 9: Reclame
Opdrachtgever dient reclames over de uitvoering van de overeenkomst en/of de factuur schriftelijk binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden en/of de factuur aan de opdrachtnemer kenbaar te maken.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
 1. Indien opdrachtnemer toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, is opdrachtnemer in beperking aansprakelijk voor vergoeding van de schade, die het rechtstreeks gevolg is van de achterwege gebleven prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer en/of opdrachtgever beperkt zich tot de uitkeringen die worden verstrekt door de toepasselijke verzekeraar(s) onder de verzekeringspolis(sen) van opdrachtnemer en/of opdrachtgever met een maximum van de opdrachtsom.
 3. Opdrachtnemer en/of opdrachtgever verbindt zich ertoe om te allen tijde passende en toereikende verzekeringen te onderhouden om de risico's die voortvloeien uit de overeenkomst te dekken. Opdrachtnemer en/of opdrachtgever zal, in het geval van enige vordering of aansprakelijkheid, onmiddellijk contact opnemen met haar verzekeraar(s) en zal redelijke inspanningen leveren om de verzekeraar(s) in staat te stellen de claim of aansprakelijkheid af te handelen.
 4. Opdrachtgever stemt ermee in dat in geen geval enige vordering of actie zal worden ingesteld tegen opdrachtnemer die de beperking van aansprakelijkheid overschrijdt zoals bepaald in dit document.
 5. .Deze beperking van aansprakelijkheid tot de uitkeringen van de verzekeraar(s) geldt ongeacht de aard van de vordering, inclusief, maar niet beperkt tot contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of enige andere grondslag van aansprakelijkheid.
 6. Deze bepaling blijft van kracht en geldig, zelfs in het geval van ontbinding, beëindiging of nietigverklaring van enige andere bepaling van dit document.
 7. Elke partij erkent en stemt ermee in dat ze deze bepalingen vrijwillig en na volledige overweging heeft aanvaard.
 8. Opdrachten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inspanningsverplichtingen. Indien het gewenste resultaat, al dan niet gedeeltelijk, uitblijft, is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk, ook niet voor eventueel als gevolg daarvan ontstane schade. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtnemer na te komen. Opdrachtgever wordt slechts van die verplichting ontheven indien er sprake is van opzet, grove schuld of grove onachtzaamheid van de zijde van opdrachtnemer.
 9. Opdrachtgever is na het ontstaan van enig recht tot schadevergoeding gehouden de schade terstond schriftelijk bij opdrachtnemer aan te melden dan wel uiterlijk binnen 5 werkdagen.

Artikel 11: Geheimhouding en exclusiviteit
1. Elk van de partijen is tegenover derden verplicht tot geheimhouding van alle vooraf dan wel tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde dan wel door opdrachtnemer verkregen informatie van welke aard ook, tenzij uit een wettelijke bepaling het tegendeel voortvloeit.
2. Elk van de partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd de door hem uit hoofde van de opdracht verkregen gegevens, mits deze niet te herleiden zijn tot de individuele opdrachtgever, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 12: Beëindiging / opzegging
1. De opdracht/overeenkomst kan voortijdig, tussentijds, worden beëindigd indien een van beide partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte en eventuele later schriftelijk vastgelegde nadere opdrachtspecificaties. Tot opzegging zal uiteraard eerst worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost.
2. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht/overeenkomst dienen overigens tot dan toe verrichte werkzaamheden en daarvoor gemaakte kosten normaal te worden vergoed, zonder enige aanspraak of recht van welke aard dan ook voor de opdrachtgever. Over het resterende bedrag van de offerte is de opdrachtgever vijfentwintig procent verschuldigd. Ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt, is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen.
3. Opzegging dient per aangetekende brief aan de wederpartij te worden medegedeeld Indien opdrachtgever op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming, zal opdrachtgever daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling door opdrachtnemer vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal opdrachtnemer in dit geval ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden beschouwen.
4. Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement of surseance van betaling of bij stillegging of overdracht (waaronder tevens dient te worden begrepen overname en fusie) van diens bedrijf ofwel bij beslaglegging op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van opdrachtgever of zijn bedrijf.
5. Opdrachtgever is in het bijzonder verplicht de gemaakte kosten en de schade die opdrachtnemer door een voortijdige beëindiging van de overeenkomst lijdt te vergoeden, waaronder begrepen alle kosten voortvloeiende uit of verband houdende met de beëindiging van door opdrachtnemer met derden ter zake van de uitvoering van de te ontbinden.

Artikel 13: Annulering
1. Bij annulering van de opdracht tot tien weken voor aanvang van die opdracht is de opdrachtgever verplicht tien procent van het overeengekomen bedrag c.q. van de gemaakte kosten te voldoen.
2. Bij annulering van de opdracht tussen de tien en zes weken voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht vijfentwintig procent van het overeengekomen bedrag te voldoen. Indien de opdracht het geven van een cursus betreft dan is in dit geval vijftig procent van het overeengekomen bedrag c.q. van de gemaakte kosten verschuldigd.
3. Bij annulering van de opdracht tussen de zes en twee weken voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht vijftig procent van het overeengekomen bedrag en de gemaakte kosten te voldoen. Indien de opdracht het geven van een cursus betreft dan is in dit geval vijfenzeventig procent van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij annulering van veertien dagen of korter voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag en de gemaakte kosten verschuldigd. Indien de opdracht het geven van een cursus betreft dan is in dit geval ook het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd.
4. Opzegging en annulering door opdrachtgever van opdrachten tot het ontwikkelen van trainingen en opleidingen worden door opdrachtnemer niet aanvaard.

Artikel 14: Retentie
Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat hem zijn vorderingen ter zake van enige opdracht zijn voldaan.

Artikel 15: Geschillen
1. Op alle offertes van opdrachtnemer en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, die tussen partijen (opdrachtgever en opdrachtnemer) ontstaan naar aanleiding van de offerte en/of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen in eerste instantie door partijen in der minne worden geschikt, al dan niet met toepassing van mediation.

Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om een dergelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, zal het geschil aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter van het Arrondissement Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.


Made on
Tilda